Saturday, 3 September 2016

As salam

Medley Seri dewi malam

Hensom..

Dapat..

Rabbanna Ya Tuhan kami

Takbir hari raya

Rindu.

Sonata

Janam.

At 17

tetel dot com | A blog by Tetel Xoxkl.

Azam